רשימת החיקוקים המלאה

להלן רשימת החיקוקים הכלולה באתר חיקוקים בתכנון ובניה אונליין®. לצפייה בחוק, תקנה, צו או נוהל ספציפי לחץ על הקישור הרלוונטי.

חוקים

 1. חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011
 2. חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990
 3. חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958
 4. חוק המהנדסים והאדריכלים (הוראת מעבר), התשכ"ג-1963
 5. חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס״ח-2008
 6. חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991
 7. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
 8. חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשס"א-2001
 9. חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18) התשמ"א-1981
 10. חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008
 11. חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה
  תמ"א 38
 12. חוק פינוי ובינוי (פיצויים), תשס"ו-2006
 13. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

תקנות

 1. תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשמ"א-1980
 2. תקנות המהנדסים והאדריכלים (הוכחת הכשרה מתאימה), התשכ"ז-1966
 3. תקנות המהנדסים והאדריכלים (הוכחת הכשרה מתאימה לענין סעיף 9(א)(6) לחוק), התשל"ב-1972
 4. תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה-1994
 5. תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה), התש"ס-1999
 6. תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות), התשי"ט-1959
 7. תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשכ"א-1960
 8. תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס) (תיקון), התשמ"א-1980
 9. תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967
 10. תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2007
 11. תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א-1981
 12. תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית), התשנ"ט-1999
 13. תקנות התכנון והבניה (בניה קלה – הוראת שעה), התשנ"א-1991
 14. תקנות התכנון והבניה (בנינים ציבוריים), התשמ"א-1981
 15. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970
 16. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
 17. תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך), התשס"ה-2004
 18. תקנות התכנון והבניה (בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992
 19. תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין), התשמ"ח-1987
 20. תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים), התשנ"ב-1992
 21. תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א(א)(9)), התשנ"ז-1997
 22. תקנות התכנון והבניה (הגדרת תכנית למגורים ודירה קטנה לפי סעיף 147(ב))(הוראת שעה), התשע"ג-2013
 23. תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), התשל"א-1971
 24. תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה), התשמ"א-1981
 25. תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני), התשכ"ז-1966
 26. תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), התשס"ג-2003
 27. תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג-2003
 28. תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), התשל"ח-1978
 29. תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי סעיפים 224 ו-231 לחוק), התשמ"ה-1985
 30. תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים), התשכ"ז-1966
 31. תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים), התשכ"ז-1966
 32. תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), התשנ"ח-1998
 33. תקנות התכנון והבניה (העתקים צילומיים צבעוניים של תשריטים), התשנ"א-1990
 34. תקנות התכנון והבניה (הצמדת מקומות חניה), התשנ"ו-1996
 35. תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס"ז-2006
 36. תקנות התכנון והבניה (התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר), התשנ"ב-1992
 37. תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983
 38. תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), התשנ"ב-1992
 39. תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב-1991
 40. תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992
 41. תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) (תיקון), התשס"ח-2008
 42. תקנות התכנון והבניה (טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר), התשנ"ב-1992
 43. תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות), התשמ"ו-1985
 44. תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ"ב-1992
 45. תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), התשמ"ט-1989
 46. תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), התשמ"ה-1985
 47. תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל-ארעי) (הוראת שעה), התשנ"א-1991
 48. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס"ט-2008
 49. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), התשס"ט-2008
 50. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי), התש"ע-2010
 51. תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין), התש"ל-1969
 52. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון), התשס"ג-2003
 53. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג-1982
 54. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר), התשנ"ו-1996
 55. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק), התשע"א-2010
 56. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשנ"ח-1997
 57. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), התשמ"א-1981
 58. תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בפני ועדת הערר לענין קרקע חקלאית), התשכ"ט-1968
 59. תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ"ט-1989
 60. תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002
 61. תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה), התשע"ב-2011
 62. תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) (הוראת שעה), התשע"ד-2013
 63. תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז-1967
 64. תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) (הוראת שעה), התשס"ח-2008
 65. תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע׳׳ד-2014
 66. תקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), התשמ"א-1981
 67. תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), התשל"ב-1972
 68. תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטת ועדה מיוחדת בפני שרים), התש"ל-1970
 69. תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק), התשס"ז-2007
 70. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט-2008
 71. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים) (ביטול), התשנ"ו-1996
 72. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים), התשנ"ה-1995
 73. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה להצבת מבנים באזורים כפריים לתושבים שביתם נשרף בשריפה באיזור הכרמל ותנאיו)(הוראת שעה), התשע"א-2010
 74. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורך הקמת מיתקן שהייה למסתננים, ותנאיו)(הוראת שעה), התשע"ב-2012
 75. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו) (הוראת שעה), התשס"ה-2005
 76. תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו), התשס"א-2001
 77. תקנות התכנון והבניה (פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית), התשס"ד-2004
 78. תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק), התשנ"ו-1996
 79. תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), התשנ"ב-1992
 80. תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר), התשנ"ב-1992
 81. תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק), התשס"ד-2004
 82. תקנות התכנון והבניה (רישוי מתקני גז טבעי), התשס"ג-2003
 83. תקנות התכנון והבניה (שיעורי אגרות להגשת עררים לועדת ערר לפי סעיף 12א לחוק), התשנ"ט-1998
 84. תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), התשס"ט-2009
 85. תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון), התשס"ג-2003
 86. תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), התשס"ט-2009
 87. תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003
 88. תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ"א-1981
 89. תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), התשמ"א-1981
 90. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע"א-2011
 91. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008
 92. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013
 93. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע״ב-2011
 94. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013

צווים

 1. צו בתי משפט לעניינים מינהליים (תחילה ואזורי שיפוט), התשנ"ו-1996
 2. צו המהנדסים והאדריכלים (עבירות שלגביהן לא יחול סעיף 19א לחוק), התשל"ז-1977
 3. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התש"ע-2010
 4. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התש"ע-2010
 5. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"א-2011
 6. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"ב-2012
 7. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לעיבוי בניה), התש"ע-2010
 8. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ט-2009
 9. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"א-2010
 10. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"ב-2012
 11. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 2), התשע"א-2010
 12. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 3), התשע"א-2011
 13. צו התכנון והבניה (הארכת תוקף של הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע״ג-2013
 14. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחם לעיבוי בניה), התשע״ג-2013
 15. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"א-2011
 16. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"ב-2012
 17. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"א-2010
 18. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית) (מס' 2), התשע"ב-2012
 19. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ז-2007
 20. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התש"ע-2010
 21. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"ב-2012
 22. צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע״ד-2014
 23. צו התכנון והבניה (קביעת גוף ציבורי ומקצועי לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשמ"ט-1989
 24. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשל"ד-1974
 25. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשל"ט-1978
 26. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשנ"ג-1993
 27. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשס"א-2001
 28. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשס"ב-2002
 29. צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשס"ד-2004

נהלים

 1. נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
< תפריט אתר >